PRIVACY POLICY

บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จำกัด

ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดย บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์และการให้บริการจากบจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้

บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ตระหนักดีว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล แต่เพียงผู้เดียว บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างปลอดภัยและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

ด้วยเหตุนี้บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จึงได้พัฒนามาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในองค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย” หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์ การให้บริการ รวมถึงการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันมีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรืออาจมีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเฟอร์นิเจอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่ บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม เก็บรวบรวม
 • 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล* ของลูกค้า บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลตาม บัตรประชาชน และ/หรือ
  • ข้อมูลตามใบขับขี่รถยนต์ หมายเลขหนังสือเดินทาง อาชีพ
  • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส
  • ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ช่วง (Range) รายได้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • 1.2. ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
 • 1.3. ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ได้รับมาโดยทางการค้า
 • 1.4. ข้อมูลอื่นๆ
2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะลูกค้า บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม ลูกค้าอาจถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจาก บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม และ/หรือจากผู้จำหน่าย ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ บริษัทฯ อาจไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในการให้บริการได้อย่างครบถ้วน อนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ การเปิดเผย การรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เพียงระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับธุรกรรมอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เท่านั้น ตลอดจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการตลาด

3. การใช้ข้อมูล

บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ต่อไปนี้

 • 3.1. เพื่อลงทะเบียนลูกค้าสำหรับธุรกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์
 • 3.2. เพื่อการบริการหลังการขาย การให้บริการ
 • 3.3. เพื่อตอบข้อซักถามและให้การช่วยเหลือลูกค้า
 • 3.4. เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า
 • 3.5. เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนออื่นใดอันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 • 3.6. เพื่อแสดงโฆษณา ข้อเสนอ โปรโมชั่น และเงื่อนไขที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
 • 3.7. เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการ และให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้า บนช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ
 • 3.8. เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • 3.9. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อการทำแบบสำรวจพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • 3.10. เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงของรางวัล รวมถึงการจับฉลากของรางวัล และการแลกรับสิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 • 3.11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 • 3.12. เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการของบริษัทฯ หรือจากช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทฯ จะใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยคำนึงถึง
  • การปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์บริษัทฯ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
  • ความยินยอมจากลูกค้าให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการส่งเนื้อหาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ
  • โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ระบุอยู่ในการสื่อสารนั้น หรือติดต่อมายังช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี การยกเลิกความยินยอมในการรับการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดจากบริการใดๆ อาจไม่มีผลเป็นการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาทิ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูล

บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการภายใน เฉพาะแก่ผู้ที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูล เพื่อการช่วยเหลือ หรือเพื่อให้บริการตามคำขอของลูกค้า อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อธุรกรรม หรือการให้บริการอันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น โดยบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลแก่

 • บริษัทฯ ในเครือ
 • ผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
 • คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทฯได้ทำธุรกรรมด้วย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามการให้บริการแก่ลูกค้า
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้า
 • บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 • บุคคลอื่นใด โดยความยินยอมของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

อนึ่ง บริษัทฯ อาจพิจารณาการโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในการนี้ ลูกค้ารับทราบว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่อาจมีการส่งข้อมูลไปนั้นอาจไม่ครอบคลุมในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการโอนข้อมูล

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้คุ้กกี้
การวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้าบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์อื่นใดที่ถูกเชื่อมต่อและเข้าใช้งานของท่าน ในการนี้ บริษัทฯอาจใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือวิเคราะห์จาก Cookies หรือบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ คุ้กกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานเว็บไซต์ โดยประเมินผู้เข้าชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้ข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้งานท่านสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน อนึ่ง บริษัทฯอาจใช้เทคโนโลยี Flash Cookie ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้

6. ระยะเวลาในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อลูกค้าร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษา บริษัทฯจะะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้

 • ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม
7. สิทธิของลูกค้า

ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่บริษัท หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำธุรกรรม หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการจากบริษัทฯได้อย่างครบถ้วน เช่น บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประกัน หรือความปลอดภัย หรือสิทธิประโยชน์ของท่าน

สิทธิพื้นฐานของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8. วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการหลังการขาย บริการซ่อมบำรุงรักษา บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การสำรวจตลาด การแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษใดๆ การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการอื่นใดของบริษัทฯ ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

ในการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับปรุงและมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์บริษัทฯ

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของนโยบายฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม โทร 02-3702602-03, 02-3702657-58, 02-3702635
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์