WARRANTY CONDITIONS

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ฟอร์ม จำกัด

การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 • รับประกันคุณภาพของฟอร์นิเจอร์ไม้หากเกิดการชำรุดเสียหาย ในกรณีวัสดุไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบกพร่องระหว่างการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า
 • รับประกันชิ้นส่วนประเภท บานพับ รางลิ้นชัก และรางสไลด์ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของ ชิ้นส่วนเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า
 • รับประกันงานเก้าอี้สำนักงาน ในส่วนของโช้ค และแก๊สภายนอก เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า
 • รับประกันคุณภาพ Armchair ในส่วนของโครงสร้าง และฟองน้ำ เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า
 • รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับแต่ง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์ฟอร์นิเจอร์ โดยช่างบริการของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
 • 6. ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือการรับประกันจะคิดค่าบริการตรวจเช็ค ค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง กับลูกค้าตามปกติ


การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชำรุดของวัสดุหุ้ม หรือปิดผิวทุกประเภท เช่น รอยขีดข่วนบนหนัง โต๊ะ หรือขอบโต๊ะ เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผิดลักษณะ หรือผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดวิธีการใช้งาน หรือดูแลรักษาผิดวิธี และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ไปดัดแปลง หรือปรับแต่งหรือแปลงสภาพไปจากแบบมาตรฐาน
 • ความเสียหายอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ ภัยธรรมชาติทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตั้งสินค้า
 • ความเสียหายจากปัญหาบวม คราบสนิมที่เกิดจากการใช้งาน ปลวก และเชื้อรา ซึ่งเกิดจากความชื้นสูงภายในบริเวณห้อง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่อยู่อาศัย
 • การเปลี่ยนแปลงของวัสดุสังเคราะห์บางชนิด เช่น พลาสติก เป็นต้น ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพ หรือสีไปตามสภาพการใช้งาน และ/หรือ เป็นไปตามคุณสมบัติจำเพาะของวัสดุนั้น เช่น พลาสติก เป็นต้น
 • การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น หรือมีอุณหภูมิที่แตกต่างภายในบริเวณห้อง และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้งานภายนอกอาคาร